Likabehandlingspolicy

Vi på Komatsu Forest ser våra olikheter som en styrka och ett konkurrensmedel

Genom ett i grunden inkluderande förhållningssätt, där vi välkomnar personer och deras olikheter, så rustas vi att se och hantera utmaningar på ett mer mångfacetterat sätt. Olika perspektiv, bakgrunder, erfarenheter och kunskaper ökar t.ex. våra möjligheter att kunna se och förstå våra kunders behov och förstärker innovationskraften att hitta nya kreativa innovativa produkter och tjänster med hög kvalitet till kunder i hela världen. Dessutom bidrar våra olikheter till en intressantare och roligare arbetsplats.

Vår strävan är att främja mångfald och motverka alla former av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Hos oss ska alla bemötas lika, ha samma rättigheter och utvecklingsmöjligheter oberoende av etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck, ålder eller kön.

Arbetsklimatet hos oss skall kännetecknas av samarbete, delaktighet och respekt för varandra.
Genom att integrera likabehandlingsfrågor i verksamhetens alla led och på alla nivåer i det dagliga arbetet så drivs detta vidare av var och en, för var och en.
Tillsammans skapar vi Komatsu-andan.