Integritetspolicy för kunder

Denna policy lämnar närmare information om hur Komatsu Forest behandlar kunders Personuppgifter och omfattar alla bolag, som ingår i Komatsu Forest (härefter benämnda "Komatsu Forest " eller "vi").

Syfte och omfattning

Syftet med denna policy är att förse våra nuvarande, tidigare och framtida kunder (tillsammans kallade "kunder" eller "dig") med en information om hur och varför vi behandlar dina Personuppgifter, vilka Personuppgifter vi behandlar, hur länge de sparas samt hur du kan begära att dina Personuppgifter rättas eller raderas. Denna policy kan komma att ändras eller uppdateras när som helst för att kunna uppfylla kraven i gällande dataskyddslagstiftning. Senaste version av denna policy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Vem är Personuppgiftsansvarig?

Komatsu Forest (en svensk juridisk person med organisationsnummer 556079-5949) är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter vi samlar in såväl online som offline.

Varje bolag inom Komatsu Forest är dock i allmänhet själv ansvarigt för marknadsföring, försäljning och kundrelationer, liksom för marknadsspecifika produkter och tjänster på respektive marknad. Dessa bolag är Personuppgiftsansvarigt för behandling av Personuppgifter som sker för dessa ändamål.

Om du har frågor beträffande din återförsäljares eller kontraktsverkstads användning av dina Personuppgifter bör du kontakta dem direkt.

Hur och på vilka grunder behandlar vi dina Personuppgifter?

Vi är medvetna om och uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina Personuppgifter och vi värnar om din integritet.

Vi kommer endast att behandla data och information om dig när det finns en rättslig grund för oss att göra det, och generellt baserar vi vår behandling på en kontraktuell grund (vårt gemensamma avtal), ditt uttryckliga samtycke, våra rättsliga förpliktelser eller att det finns ett berättigat intresse efter att vi gjort en intresseavvägning.

Personuppgifter baserade på kontraktuell grund (när vi ingått ett gemensamt avtal) behandlas för att;

 • förse dig med produkter och tjänster, inklusive att kontrollera att du är berättigad till vissa inköp och tjänster, och för att erbjuda dig utökade erbjudanden och erfarenheter
 • lämna information om uppdateringar eller förändringar gällande våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och policyer
 • erbjuda service och tjänster för din maskin
 • lämna information om produktutveckling, till exempel för att förbättra maskinens prestanda, kvalitet och säkerhet
 • informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • utvärdera och förbättra vårt erbjudande och vår kommunikation med kunder och intressenter
 • utföra marknadsundersökningar
 • kunna utföra analys- och kundprofilering åt oss själva och våra utvalda leverantörer

Personuppgifter baserade på ett berättigat intresse (efter en avvägning gjorts av dina intressen och rättigheter), behandlas för att;
 • informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • utvärdera och förbättra vårt erbjudande och vår kommunikation med kunder och intressenter
 • utföra marknadsundersökningar
 • kunna utföra analys- och kundprofilering åt oss själva och våra utvalda leverantörer
I fallen nämnda ovan har Personuppgifter samlats in eller frivilligt tillhandahållits av dig i syfte att kunna skicka dig information, offerter och/eller för att genomföra undersökningar och/eller analyser.

Personuppgifter baserade på samtycke behandlas för att;
 • spåra din maskin för att kunna tillhandahålla vårt fleet management system MaxiFleet™
 • informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • utföra marknadsundersökningar
 • skapa bild och/eller filmmaterial för att använda i vår marknadsföring
 • kunna utföra analys- och kundprofilering åt oss själva och våra utvalda leverantörer

Personuppgifter baserade på rättliga förpliktelser behandlas för att;
 • uppfylla lagkrav eller begäranden från myndigheter, såsom skyldigheter relaterade till bokföring eller regler relaterade till produktansvar och produktsäkerhet.

Vi strävar efter att utforma våra tjänster så att du kan välja om du vill dela dina Personuppgifter med oss, när så är möjligt.

Komatsu Forest kommer endast att behandla Personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det syfte för vilket de har samlats in. Vi försöker anonymisera dina Personuppgifter om en funktion eller tjänst kan åstadkommas med anonyma data.

Vilken typ av Personuppgifter samlar vi in?

Du kan förse oss, våra auktoriserade återförsäljare eller kontraktsverkstäder och andra utomstående med dina Personuppgifter när du nyttjar Komatsu Forest tjänster eller i andra kontakter med Komatsu Forest, till exempel via våra webbplatser.

Sådana uppgifter kan vara:

 • Din kontaktinformation (namn, företag, adress, telefonnummer, e-postadress o.s.v.)
 • Demografisk information (ålder, kön, yrkesroll o.s.v.)
 • Personlig information (födelsedatum, hur du föredrar att bli kontaktad o.s.v.)
 • Maskininformation (modell, serienummer, inköpsdatum, servicehistorik o.s.v.)
 • Uppgifter i samband med köp och användning av våra produkter och tjänster (kundens preferenser och inställningar, inköpshistorik o.s.v.).
 • Automatiskt insamlade uppgifter, som din IP-adress och information kopplad till den

Insamling och användning av loggade uppgifter kan vara nödvändig i samband med att tekniker diagnostiserar och åtgärdar fel vid service och underhåll av maskiner samt vid hantering av Komatsu Forest garantiåtaganden eller uppfyllande av lagkrav.

Vi är särskilt försiktiga om och när vi samlar in och behandlar Känsliga Personuppgifter, enligt krav i tillämplig lagstiftning.

Tjänster tillhandahållna av tredje part

Du kan få tillgång till applikationer och andra tjänster kopplade till maskinen men som tillhandahålls av tredje part, som till exempel kan kräva överföring av lokaliseringsuppgifter och andra maskinloggade uppgifter till denna tredje part. Komatsu Forest är inte ansvarigt för insamling eller användning av Personuppgifter i applikationer eller tjänster från tredje part, och rekommenderar att du noggrant granskar gällande villkor. Om du har frågor beträffande en viss tredje parts användning av dina Personuppgifter, kontakta den tredje parten direkt.

Hur hanterar vi Personuppgifter inom och utanför EU/EES?

Komatsu Forest behandlar Personuppgifter inom EU/EES och i det fall överföring av Personuppgifter sker till land utanför aktuellt område, kommer Komatsu Forest säkerställa att det finns en legal grund för överföringen i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Hur avslutar du vår behandling av dina Personuppgifter? 

Generellt sett kan du avsluta vår behandling av dina Personuppgifter genom att uppdatera dina preferenser, avsluta en viss tjänst eller dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen genom att skicka ett mejl till gdpr@komatsuforest.com.

Du kan dock inte i allmänhet, om inte det följer av tillämplig lagstiftning, undanbe dig behandlingen av dina Personuppgifter avseende information vi behandlar för att uppfylla juridiska förpliktelser.


Hur länge behåller vi dina Personuppgifter? 

Vi behåller endast dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det syfte för vilken uppgiften samlades in:

Kontraktuell grund:
under avtalstiden och upp till 10 år efter avtal ingåtts för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet, inklusive men inte begränsat till, att kunna tillhandahålla reservdelar.

Berättigat intresse:
tills dess att insamlad data har analyserats och behandlats efter ett utskick och/eller en genomförd undersökning, eller generellt under en maxtid på tre år efter att en kontakt etablerats med en potentiell kund. Behandlingen av data i det senare fallet är nödvändig för att uppfylla vårt och ditt berättigade intresse att hantera information och ges tillräckligt med tid för att reflektera över erbjudanden och framtida affärer.    

Samtycke:
så länge syftet för vilket samtycket samlades in är giltigt, eller till dess att samtycket återkallas av dig.

Rättsliga förpliktelser:
Såsom anges i respektive lags föreskrifter och/eller beslut från myndigheter, inklusive domstolar.
 

Hur säkerställs kvalitén för de uppgifter vi samlar in?

När vi behandlar dina Personuppgifter strävar vi efter att säkerställa att de är riktiga och aktuella och vi raderar eller rättar Personuppgifter som är oriktiga eller ofullständiga. Mer information om dina rättigheter att säkerställa riktigheten hos de Personuppgifter vi har finns i sista avsnittet i denna policy.

Hur kan vi komma att dela informationen?

Komatsu Forest kan, för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder och andra intressenter, komma att dela dina Personuppgifter med en tredje part såsom återförsäljare, leverantörer och kontraktsverkstäder.

Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med en myndighet om vi är skyldig att göra det enligt lag, eller du godkänt att vi gör det.

I den omfattning sådan delning sker har Komatsu Forest vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och eventuella andra otillåtna former av behandling. 

Hur hanteras dina uppgifter vid marknadsföring?

Vi kan förse dig med information om nya produkter, tjänster, evenemang eller liknande marknadsföringsaktiviteter. Om du vill avsluta abonnemang på ett visst utskick via e-post eller liknande kommunikation, följ instruktionerna i motsvarande kommunikation.

Vi kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part och vi delar inte dina Personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringssyften.

Hur hanterar vi Personuppgifter på webben och i cookies?

När du besöker Komatsu Forests webbplatser och sociala medier-kanaler eller om du öppnar eller klickar på vår digitala kommunikation, kan vi (eller tredje part) automatiskt samla in information och data om dig via cookies eller liknande tekniker. Denna data är främst av statistisk natur, men kan också innefatta din IP-adress och data relaterade till den.

Komatsu Forest använder inte cookies för att identifiera dig personligen eller för att lagra din information, om du inte ger oss ditt medgivande och väljer att registrera din kontaktinformation, till exempel namn, adress, e-postadress och företag, i ett av våra webbformulär. I detta fall kan du återkalla ditt samtycke när som helst genom skicka ett e-mejl till: gdpr@komatsuforest.com. Läs mer om cookies i vår Webb- och Cookie Policy.

Din rätt till utdrag, korrigering och radering

Du har enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter relaterat till Komatsu Forests behandling av dina Personuppgifter.

Du har:

 • rätt att få tillgång till de Personuppgifter vi behandlar om dig
 • rätt till korrigering
 • rätt att bli raderad ("rätt att bli glömd")
Det kan dock finnas rättsliga förpliktelser som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina Personuppgifter. I dessa fall kan vi blockera vi den information som vi är skyldiga att spara från att används i annat syfte än för att uppfylla lagkraven.

Du har:
 • rätt att begära begränsning av de Personuppgifter vi behandlar om dig
 • rätt till portabilitet
Du kan under vissa förhållanden begära att dina Personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation.

Du har:
 • rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter som baseras på berättigat intresse.
 • rätt att återkalla ditt samtycke.


Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina Personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som för Sveriges del är Datainspektionen.

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina Personuppgifter är du välkommen att göra det via vårt formulär eller genom att kontakta oss på e-postadress gdpr@komatsuforest.com eller via post till Komatsu Forest AB, Box 7124, 907 04 Umeå.
 

Publicerad 2018-04-04
Uppdaterad 2018-07-02