Integritetspolicy

Syfte och omfattning

Syftet med denna policy är att förse våra nuvarande, tidigare och framtida kunder (tillsammans kallade "kunder" eller "dig") med en information om hur och varför vi behandlar dina Personuppgifter, vilka Personuppgifter vi behandlar, hur länge de sparas samt hur du kan begära att dina Personuppgifter rättas eller raderas. Denna policy kan komma att ändras eller uppdateras när som helst för att kunna uppfylla kraven i gällande dataskyddslagstiftning. Senaste version av denna policy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig gällande dataskyddslagarna, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är:


Komatsu Forest AB

Box 7124
907 04 Umeå

e-mail: gdpr@komatsuforest.com 


Dina rättigheter som registrerad

Du har enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter relaterat till Komatsu Forests behandling av dina Personuppgifter:

  • Rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och information om hur de behandlas (art. 15 GDPR),
  • Rätt att få av felaktiga personuppgifter korrigerade (art. 16 GDPR),
  • Rätt att få dina personuppgifter raderade (art. 17 GDPR),
  • Rätt att begränsa vår databehandling när det finnas rättsliga förpliktelser som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter (art. 18 GDPR),
  • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på berättigat intresse (art. 21 GDPR) och
  • Rätt till portabilitet under vissa förhållanden (art. 20 GDPR).

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla det genom att kontakta oss.

Du kan även när som helst kontakta tillsynsmyndigheten och framföra ett klagomål. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, (tidigare Datainspektionen).


Databehandling på vår webbplats

Information om datainsamling kopplad till ett besök på vår webbplats


Typ av behandling och syfte med behandlingen:
När du besöker vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt skickar information, samlas information av allmän karaktär automatiskt in. Denna information (serverloggfiler) inkluderar t.ex. typ av webbläsare, vilket operativsystem som används, din internetleverantörs domännamn, din IP-adress och liknande. 

I synnerhet behandlas denna information för följande ändamål:
  • För att säkerställa en problemfri anslutning till webbplatsen,
  • För att säkerställa smidig användning av vår webbplats,
  • För att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet samt
  • för att optimera vår webbplats.

Vi använder inte dina uppgifter för att identifiera dig som person. Information av detta slag utvärderas vid behov statistiskt av oss i anonymiserad form för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den. 

Rättslig grund och berättigat intresse:
Behandlingen sker i enlighet med art. 6 paragraf 1 f GDPR baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare:
Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som registerförare för drift och underhåll av vår webbplats.

Lagringstid:
Uppgifterna raderas så snart de inte längre är giltiga för det syfte i vilket de samlades in. För de uppgifter som används för att tillhandahålla webbplatsen är detta i allmänhet fallet när sessionen i fråga har avslutats. 

Om uppgifterna lagras i loggfiler är detta senast efter 14 dagar. Ytterligare lagring är möjlig. I så fall anonymiseras användarnas IP-adresser så att de inte längre kan kopplas till den anropande klienten.

Tillhandahållande som föreskrivs eller krävs:
Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan IP-adressen kan vi emellertid inte garantera att du kan använda vår webbplats eller att den fungerar korrekt. Dessutom kan enskilda tjänster vara begränsade eller inte alls tillgängliga. Av denna anledning är en invändning utesluten. 


Registrering på vår webbplats 

Du kan komma åt externa webbplatser t.ex. via vår inloggningssida för återförsäljare. Vi vill påpeka att dessa externa sidor omfattas av de integritetspolicyer som gäller för respektive webbsida. Läs integritetspolicyerna för dessa sidor för information om hur dina personuppgifter behandlas på respektive sidor.

Integration av Iframes

På vår hemsida använder vi även integrationen av Iframes, t.ex. Mascus. När du interagerar med de webbplatser som är integrerade på vår webbplats via Iframes gäller respektive webbplatsoperatörs dataskyddsinformation och cookieriktlinjer.


Nyhetsbrev och marknadsföringsinformation

 

Typ av behandling och syfte med behandlingen:
För vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring samlar vi in personuppgifter som överförs till oss via ett Javscript-inbäddat formulär på webbplatsen. För en effektiv registrering behöver vi en giltig e-postadress. För att kontrollera att en registrering faktiskt görs av ägaren till en e-postadress tillämpar vi ”dubbel opt-in”. Detta innebär att vi skickar ett mail till angiven e-mailadress som måste bekräftas innan de angivna uppgifterna kan registreras i vårt CRM. Förutom de faktiska kontaktuppgifter vi behöver så samlar vi även in namn och företag för att kunna identifiera dig när du hävdar rättigheter. Inga ytterligare uppgifter samlas in. 

Rättslig grund:
Baserat på ditt uttryckliga samtycke (art. 6 punkt 1 a GDPR) kommer vi regelbundet att skicka dig vårt nyhetsbrev eller annan marknadskommunikation via e-post till din angivna e-postadress. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och marknadsföring. I varje nyhetsbrev eller marknadsföringsinformation hittar du en länk för detta ändamål. Dessutom kan du när som helst avsluta prenumerationen direkt på denna webbplats eller genom att kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna som anges nedan.

Mottagare:
Mottagare av uppgifterna kan vara registerförare.

Lagringstid:
I detta sammanhang kommer uppgifterna endast att behandlas så länge vi har ditt samtycke. Därefter raderas de.

Tillhandahållande som föreskrivs eller krävs:
Det är frivilligt att dela personuppgifter, och enbart baserat ditt samtycke. Tyvärr kan vi inte skicka dig vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföringsinformation utan ditt samtycke.

Återkalla samtycke:
Du kan när som helst  återkalla ditt samtycke till lagring och användning av dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsinformation. Avregistrering kan begäras via länken i varje e-postmeddelande eller via Dataskyddsombudet som anges nedan. 


Kontaktformulär för att klarlägga registrerades förfrågningar och kontakt via e-post och telefon. 

 
Typ av behandling och syfte med behandlingen:
De uppgifter du anger kommer att lagras för att kunna kommunicera med dig. För detta ändamål krävs att du anger en giltig e-postadress samt ditt namn, eventuellt även telefonnummer. Syftet är att tilldela förfrågan och sedan besvara den. Det är frivilligt att ange ytterligare uppgifter.

Rättslig grund:
Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret för att hantera registrerades förfrågningar och för kontakt via e-post och telefon sker baserat på ett berättigat intresse (art. 6 paragraf 1 f GDPR).

Genom att tillhandahålla kontaktformuläret för att hantera den registrerades förfrågningar och möjligheten att ta kontakt via e-post eller telefon vill vi underlätta för dig att ta kontakt. Dina uppgifter kommer att lagras i syfte att behandla din förfrågan samt för eventuella följdfrågor.

Om du kontaktar oss för att begära en offert kommer uppgifterna att behandlas för att kunna utföra önskade tjänster innan avtalet ingås (art. 6 paragraf 1 b GDPR).

Mottagare:
Mottagare av uppgifterna kan vara registerförare.

Lagringstid:
Uppgifterna kommer att raderas senast 6 månader efter behandlingen av förfrågan.

Om en affärsrelation uppstått är vi dock skyldiga att lagra dina uppgifter så länge det krävs enligt våra rättsliga förpliktelser, tex Bokföringslagen. 

Tillhandahållande som föreskrivs eller krävs:
Det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter. Vi kan dock endast behandla din förfrågan om du lämnar ditt namn och din e-postadress eller ditt telefonnummer och orsaken till förfrågan.
 

Användning av Google Maps

På denna webbplats använder vi Google Maps. Google Maps drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter ”Google”). Därigenom kan vi visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och göra det möjligt för dig att enkelt använda kartfunktionen. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy. Där kan du också ändra dina inställningar för skydd av personuppgifter i dataskyddscentret.

Detaljerade instruktioner om hur du hanterar dina egna uppgifter i samband med Googles produkter finns här

Genom besöket på webbplatsen får Google information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. 

Om du inte vill att de ska kopplas till din profil hos Google måste du logga ut från Google innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller för att utforma sina webbplatser behovsanpassat. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, och du måste då kontakta Google för att utöva denna rättighet. 

Återkalla samtycke:
Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten till en enkel opt-out eller blockering av dataöverföringen. Återkalla ditt samtycke i samtyckesverktyget för cookies för motsvarande cookiekategori eller alla cookies och dataöverföringar som inte är tekniskt nödvändiga om du vill förhindra spårning av dina aktiviteter på vår webbplats. I detta fall kan du dock eventuellt inte använda vår webbplats eller endast använda den i begränsad utsträckning.SSL-kryptering

För att skydda dina uppgifter under överföringen använder vi krypteringsmetoder enligt den senaste tekniken (t.ex. SSL) via HTTPS.

Databehandling utanför webbplatsen

Kund- och medarbetarundersökningar

Vi behandlar personuppgifter i samband med kund- och medarbetarundersökningar. Vårt mål med att genomföra undersökningar är att få en bättre förståelse för hur våra produkter och tjänster ska utformas för att möta behoven hos befintliga och potentiella kunder, samt att utvärdera hur bra vårt företag presterar så att vi kontinuerligt kan förbättra vårt arbete baserat på denna input. Genom medarbetarundersökningarna vill vi skapa en öppen och framgångsrik arbetsmiljö.
Undersökningarna sker online eller i pappersform anonymt eller kopplat till dig som person, beroende på utformning. Ibland kan dina personuppgifter därför kopplas ihop med en undersökning.


De personuppgifter vi behandlar för våra undersökningar är vanligtvis begränsade till grundläggande kontaktuppgifter som namn, e-postadress, mobilnummer och företagsnamn. Dessutom är dina svar i undersökningen också att betrakta som personuppgifter om de kan kopplas till dina kontaktuppgifter, dvs. om undersökningen inte är anonym eller om du har bestämt dig för att avslöja din identitet i ett fritextfält.

Rättslig grund och berättigat intresse:
Behandlingen sker i enlighet med art. 6 paragraf 1 f GDPR baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster.

Mottagare:
Mottagare av uppgifterna är Komatsu Forest AB:s huvudkontor i Umeå, i samarbete med det dotterbolag, den partner eller det anknutna företag som tillhandahåller uppgifterna och personuppgiftsbiträdet som ansvarar för kontakterna och deras personuppgifter. Andra mottagare är leverantörerna av vårt CRM-system Microsoft Dynamics 365 och Netigate undersökningssystem. 

Lagringstid:
Kontaktlistor och svar som innehåller kontaktuppgifter raderas inom tre månader efter att en undersökning har genomförts. För våra ständigt pågående undersökningar kommer vi att lagra persondata så länge undersökningen är aktiv. Viss data tillhör kundprofilen och kommer att lagras så länge du, dina anställda eller klienter förblir kunder hos oss och upp till fem år efter detta. För våra tidsbegränsade undersökningar kommer din persondata att anonymiseras inom ett år efter att undersökningen avslutats.

Om du deltar i en icke-anonym undersökning kan vi på Komatsu Forest kombinera dina svar med annan information vi har om dig för att bättre förstå dina behov och önskemål. Av denna anledning kan ett begränsat antal frågor från vår undersökning föras tillbaka till vårt CRM-system. Det gäller främst ditt svar på frågan om du skulle rekommendera Komatsu Forest (det så kallade NPS-värdet). Denna information kommer att raderas enligt de raderingsperioder som gäller för den specifika informationen. 

Tillhandahållande som föreskrivs eller krävs:
Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. I alla undersökningar som vi skickar till våra kunder anger vi hur man kan avregistrera sig från deltagande i framtida undersökningar. Vi skriver även tydligt om undersökningen är anonym eller inte och att det är helt frivilligt att delta.


Information om din rätt att göra invändningar enligt art. 21 GDPR

 

Rätt att göra invändningar i varje enskilt fall
Du har rätt att när som helst, av skäl som beror på din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig som är baserad på art. 6 paragraf 1 f GDPR (databehandling baserat på en intresseavvägning). Detta gäller även profilering som grundar sig på denna bestämmelse i den mening som avses i art. 4 nr 4 GDPR.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande rättsliga skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Mottagare av en invändning


Komatsu Forest AB

Box 7124
907 04 Umeå

e-mail: gdpr@komatsuforest.com 

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna integritetspolicy så att den alltid uppfyller gällande lagkrav eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i integritetspolicyn, t.ex. när vi introducerar nya tjänster. Den nya integritetspolicyn gäller då när du besöker oss på nytt.

Frågor till dataskyddsombudet
Om du har frågor om dataskydd kan du skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:
 

Att: KWO/Dataskyddsombud
Komatsu Forest AB

Box 7124
907 04 Umeå

e-mail: gdpr@komatsuforest.com 

 

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina Personuppgifter är du även välkommen att göra det via vårt formulär

Läs mer om cookies i vår Cookie Policy.


Publicerad 2018-04-04
Uppdaterad 2018-07-02
Uppdaterad 2022-05-18
Senast uppdaterad 2023-09-12