Integritetspolicy för kunder

Denna policy lämnar närmare information om hur Komatsu Forest behandlar kunders Personuppgifter och omfattar alla bolag, som ingår i Komatsu Forest (härefter benämnda "Komatsu Forest " eller "vi").

Syfte och omfattning

Syftet med denna policy är att förse våra nuvarande, tidigare och framtida kunder (tillsammans kallade "kunder" eller "dig") med en information om hur och varför vi behandlar dina Personuppgifter, vilka Personuppgifter vi behandlar, hur länge de sparas samt hur du kan begära att dina Personuppgifter rättas eller raderas. Denna policy kan komma att uppdateras och senaste version finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Vem är Personuppgiftsansvarig?

Komatsu Forest (en svensk juridisk person med organisationsnummer 556079-5949) är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter vi samlar in såväl online som offline.

Varje bolag inom Komatsu Forest är dock i allmänhet själv ansvarigt för marknadsföring, försäljning och kundrelationer, liksom för marknadsspecifika produkter och tjänster på respektive marknad. Dessa bolag är Personuppgiftsansvarigt för behandling av Personuppgifter som sker för dessa ändamål.
Om du har frågor beträffande din återförsäljares eller kontraktsverkstads användning av dina Personuppgifter bör du kontakta dem direkt.

Hur och på vilka grunder behandlar vi dina Personuppgifter?

Vi är medvetna om och uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina Personuppgifter och vi värnar om din integritet. Vi strävar efter att utforma våra tjänster så att du kan välja om du vill dela dina Personuppgifter med oss, när så är möjligt.

Vi samlar in Personuppgifter för att;

 • förse dig med produkter och tjänster, inklusive att kontrollera att du är berättigad till vissa inköp och tjänster, och för att erbjuda dig utökade erbjudanden och erfarenheter
 • lämna information om uppdateringar eller förändringar gällande våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och policyer
 • erbjuda service och tjänster för din maskin
 • lämna information om produktutveckling, till exempel för att förbättra maskinens prestanda, kvalitet och säkerhet
 • uppfylla lagkrav eller begäranden från myndigheter
 • informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • utvärdera och förbättra vårt erbjudande och vår kommunikation med kunder och intressenter
 • uppfylla lagkrav eller begäranden från myndigheter
 • utföra marknadsundersökningar
 • kunna utföra analys- och kundprofilering åt oss själva och våra utvalda leverantörer

Den information du ger oss, inklusive finansiell information och information vi samlar in själva, samt information om produkterna och tjänsterna för att kunna uppfylla vår affärsöverenskommelse, innebär en kontraktuell grund för behandlingen av dessa Personuppgifter. Andra grunder för att vi kan samla in och behandla Personuppgifter kan t.ex., förutom ett uttryckligt samtycke, vara rättsliga förpliktelser samt berättigat intresse efter en intresseavvägning.

Komatsu Forest kommer endast att behandla Personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det syfte för vilket de har samlats in. Vi försöker avpersonifiera dina Personuppgifter om en funktion eller tjänst kan åstadkommas med anonyma data.

Vilken typ av Personuppgifter samlar vi in?

Du kan förse oss med information om dig eller din maskin när du nyttjar Komatsu Forest tjänster i eller utanför maskinen eller i andra kontakter med Komatsu Forest, till exempel via våra webbplatser. Vi kan också erhålla sådana uppgifter från våra auktoriserade återförsäljare och kontraktsverkstäder och andra utomstående.

Sådana uppgifter kan vara:

 • Din kontaktinformation (namn, företag, adress, telefonnummer, e-postadress o.s.v.)
 • Demografisk information (ålder, kön, yrkesroll o.s.v.)
 • Personlig information (födelsedatum, hur du föredrar att bli kontaktad o.s.v.)
 • Maskininformation (modell, serienummer, inköpsdatum, servicehistorik o.s.v.)
 • Uppgifter i samband med köp och användning av våra produkter och tjänster (kundens preferenser och inställningar, inköpshistorik o.s.v.).
Vi är särskilt försiktiga om och när vi samlar in och behandlar Känsliga Personuppgifter, enligt krav i tillämplig lagstiftning.

När inhämtas samtycke?

I det fall det krävs inhämtar vi ditt samtycke innan vi samlar in eller använder dina Personuppgifter. Begäran om ditt samtycke ska vara tydlig och specifik och förse dig med ett rimligt underlag för att du ska kunna fatta ditt beslut. Vi ser till så att du aktivt kan samtycka på ett klart och tydligt sätt. Det är frivilligt att samtycka och ditt samtycke kan alltid dras tillbaka, till exempel genom att avsluta en viss tjänst eller kontakta Komatsu Forest på den adress som anges i sista avsnittet i policyn. Om du inte ger ditt samtycke kan det innebära att tjänster eller delar av tjänster ej kan användas.

Insamling och användning av loggade uppgifter kan vara nödvändig i samband med att tekniker diagnostiserar och åtgärdar fel vid service och underhåll av maskiner samt vid hantering av Komatsu Forest garantiåtaganden eller uppfyllande av lagkrav.

Tjänster tillhandahållna av tredje part

Du kan få tillgång till applikationer och andra tjänster kopplade till maskinen men som tillhandahålls av tredje part, som till exempel kan kräva överföring av lokaliseringsuppgifter och andra maskinloggade uppgifter till denna tredje part. Komatsu Forest är inte ansvarigt för insamling eller användning av Personuppgifter i applikationer eller tjänster från tredje part, och rekommenderar att du noggrant granskar gällande villkor. Om du har frågor beträffande en viss tredje parts användning av dina Personuppgifter, kontakta den tredje parten direkt.

Hur hanterar vi Personuppgifter inom och utanför EU/EES?

Komatsu Forest behandlar Personuppgifter inom EU/EES och i det fall överföring av Personuppgifter sker till land utanför aktuellt område, kommer Komatsu Forest säkerställa att det finns en legal grund för överföringen i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Hur avslutar du vår behandling av dina Personuppgifter? 

I de flesta fall kan du avsluta vår behandling av dina Personuppgifter genom att uppdatera dina preferenser, avsluta en viss tjänst eller dra tillbaka ditt samtycke till Behandlingen genom att kontakta Komatsu Forest på den adress som anges i sista avsnittet i denna policy, eller på annat sätt som vi meddelar dig.

Du kan dock inte i allmänhet, om inte det följer av tillämplig lagstiftning, undanbe dig behandlingen av dina Personuppgifter avseende:

 • information relaterat till säkerhet
 • information vi hanterar för att uppfylla juridiska förpliktelser.

Hur länge behåller vi dina Personuppgifter? 

Vi behåller endast dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det syfte för vilken uppgiften samlades in och som beskrivs i denna policy, eller det syfte som du på annat sätt har informerats om och lämnat ditt samtycke till. Vissa uppgifter lagras så länge vi är ålagda att behålla dem enligt lag.

Hur säkerställs kvalitén för de uppgifter vi samlar in?

När vi behandlar dina Personuppgifter strävar vi efter att säkerställa att de är riktiga och aktuella och vi raderar eller rättar Personuppgifter som är oriktiga eller ofullständiga. Mer information om dina rättigheter att säkerställa riktigheten hos de Personuppgifter vi har finns i sista avsnittet i denna policy.

Hur kan vi komma att dela informationen?

Komatsu Forest kan, för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder och andra intressenter, komma att dela dina Personuppgifter med en tredje part såsom återförsäljare, leverantörer och kontraktsverkstäder.

Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med en myndighet om vi är skyldig att göra det enligt lag, eller du godkänt att vi gör det.

I den omfattning sådan delning sker har Komatsu Forest vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och eventuella andra otillåtna former av behandling. 

Hur hanteras dina uppgifter vid marknadsföring?

Vi kan förse dig med information om nya produkter, tjänster, evenemang eller liknande marknadsföringsaktiviteter. Om du vill avsluta abonnemang på ett visst utskick via e-post eller liknande kommunikation, följ instruktionerna i motsvarande kommunikation.

Vi kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part och vi delar inte dina Personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringssyften.

Hur hanterar vi Personuppgifter på webben och i cookies?

I allmänhet kan du besöka Komatsu Forest webbplatser utan att berätta vem du är eller avslöja någon information om dig själv. För att kunna förse dig med vissa tjänster eller erbjudanden behöver vi dock oftast registrera vissa Personuppgifter, vilka du i så fall förser oss med, till exempel ditt namn och din e-postadress. När du använder dig av något av webbplatsens kontaktformulär för att komma i kontakt med oss, loggar vi också din IP-adress, dina angivna uppgifter och tidpunkten för användandet.

Läs mer om cookies i vår Cookie Policy.

Din rätt till utdrag, korrigering och radering

Du kan så länge dina Personuppgifter finnas lagrade begära att få ut utdrag på uppgifterna eller få uppgifterna rättade eller raderade.
Du har rätt att begära information om (i) vilka Personuppgifter relaterade till dig vi behandlar, (ii) var Personuppgifterna samlas, (iii) syftet med behandlingen och (iv) med vilka mottagare eller kategorier av mottagare Personuppgifterna delas. Du har även rätt att begära att vi rättar, blockerar eller raderar eventuell felaktig information relaterad till dig. Din begäran ska behandlas skyndsamt och korrekt. Begäran att radera Personuppgifter behandlas med hänsyn till eventuella tillämpliga lagkrav.

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina Personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som för Sveriges del är Datainspektionen.

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina Personuppgifter är du välkommen att göra det på e-postadress gdpr@komatsuforest.com. 


Uppdaterad 2018-04-05