Integritetspolicy

Allmänt

Syftet med denna integritetspolicy är att ge våra webbplatsbesökare, (potentiella) kunder och tjänsteleverantörer (nedan "du" eller "dig") information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, hur länge uppgifterna sparas. Denna integritetspolicy förklarar också för dig hur du kan begära att dina personuppgifter som lagras av oss kan korrigeras eller raderas.

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i den utsträckning som lagen tillåter. Nedan förklarar vi vidare i vilka fall vi samlar in och använder dina personuppgifter. Om vi inte får dina personuppgifter direkt från dig kommer vi även att informera dig om detta nedan.

Vi kan när som helst ändra eller uppdatera denna integritetspolicy för att uppfylla ytterligare krav enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, samt beslut och krav som ställs av relevanta myndigheter. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Komatsu Forest

Den enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy är


Komatsu Forest AB

Box 7124
907 04 Umeå, Sverige
E-mail: gdpr@komatsuforest.com 


När gäller denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy gäller när du, som bosatt i Europeiska unionen, Storbritannien, Norge, Island eller Liechtenstein, eller som representant för ett företag eller en organisation som är etablerad i ett av de tidigare nämnda länderna,

A. kommunicerar med oss via e-post, telefon eller någon annan digital kommunikationskanal,
B. kommer överens med oss eller kommunicerar med oss i det sammanhanget, inklusive återförsäljare och leverantörer,
C. använder eller besöker våra sociala medier, såsom LinkedIn, Facebook, Instagram eller YouTube,
D. ansöker om en tjänst hos oss,
E. registrerar dig för eller deltar i våra evenemang, eller
F. Ger oss ditt visitkort.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar flera kategorier av personuppgifter. Vi identifierar följande kategorier av personuppgifter

A. Identitetsinformation, till exempel ditt namn och efternamn
B. Kontaktinformation, till exempel din e-postadress, postadress och telefonnummer
C. Anställningsinformation, till exempel vilket företag du arbetar för och fin funktion
D. Innehållsinformation, inklusive innehållet i den kommunikation du har med oss, metadata som rör kommunikationen, vem du korresponderar med samt datum och tid för sådan kommunikation
E. Beställningsinformation, inklusive information om vad du beställt, produkter, tjänster och preferenser som framgår av beställningen
F. Finansiell information, till exempel bankkontonummer och andra relevanta identifierare
G. Profilinformation på socialia medier, inklusive information som görs offentligt tillgänglig på sociala medier och ditt konto på sociala medier
H. Foton och videor
I. Teknisk information som är kopplad till enheten du använder, till exempel din IP-adress, webbläsartyp, geografiska plats och operativsystem

Observera att vi även kan få information som inte är namngiven under ovanstående kategorier men som du väljer att lämna till oss. Om denna information inte är relevant för de ändamål för behandling som anges nedan kommer vi att ta bort den.

Ändamål för behandling

För kommunikation
När du kommunicerar med oss via sociala medier, våra kommunikationsformulär, telefon, e-post eller någon annan digital kommunikationskanal samlar vi in och använder identitetsinformation, kontaktinformation, innehållsinformation och annan information som du väljer att dela med oss.

För detta behandlingsändamål baserar vi oss på vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med kunder, potentiella kunder, leverantörer, återförsäljare och andra intressenter.

För ingående och genomförande av avtal
När du förhandlar eller ingår ett avtal med oss kommer vi att samla in och behandla åtminstone de identitets-, kontakt-, finans- och anställningsuppgifter som du lämnar till oss, inklusive ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din yrkesroll. Denna information krävs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, inklusive orderhantering, frakt och garanti för dig eller det företag du representerar.

För detta behandlingsändamål baserar vi oss på vårt berättigade intresse av att ingå och fullgöra avtal med våra kunder, återförsäljare och leverantörer. Men om du ingår avtal direkt med oss är vår rättsliga grund fullgörandet av det avtal som vi ingår direkt med dig.

För marknadsföring och reklam
När du tidigare har ingått ett avtal med oss för köp av våra produkter eller för att anlita våra tjänster kan vi skicka dig marknadsföring via e-post, broschyrer, nyhetsbrev, undersökningar och annan kommunikation relaterad till sådana (eller liknande) produkter och tjänster. I detta sammanhang behandlar vi din identitets-, kontakt- och anställningsinformation.

För detta behandlingsändamål baserar vi oss på vårt berättigade intresse av att hålla dig och det företag du representerar informerade om våra produkter och tjänster, samt att upprätthålla en god kundrelation.

När du inte är i vårt system som kund kan vi skicka dig marknadsföring via e-post, broschyrer, nyhetsbrev och annan kommunikation relaterad till sådana (eller liknande) produkter och tjänster när du prenumererar på sådan kommunikation. Registrering sker via vår webbplats, där du ger oss din kontakt-, identitets- och anställningsinformation. När du har registrerat dig får du ett e-postmeddelande där du kan bekräfta att du vill ta emot vår kommunikation.

För detta behandlingsändamål baserar vi oss på ditt uttryckliga samtycke till att ta emot sådan kommunikation. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken i varje marknadskommunikation. För mer information, se förklaringarna nedan om hur du kan utöva dina rättigheter.

För interaktioner i sociala medier
När du interagerar med oss på sociala medier, inklusive Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn, samlar vi in och behandlar din identitet, kontakt, profil på sociala medier, teknisk information och innehållsinformation. I vissa fall kan denna information också hänvisa till foto- eller videomaterial. Detta gör det möjligt för oss att ha meningsfulla interaktioner med dig. Observera att en del av den information som nämns kan vara offentlig på sidorna i sociala medier.

För detta behandlingsändamål baserar vi oss på vårt berättigade intresse av att kunna svara på förfrågningar, frågor eller kommentarer.

Sidorna på sociala medier kan också innehålla offentligt tillgänglig information, till exempel produkt- eller tjänsterecensioner, kundupplevelser eller reaktioner på våra tjänster.

För detta behandlingsändamål förlitar vi oss på vårt berättigade intresse av att spåra meddelanden och intresse för och om våra tjänster, samt om oss som företag eller den bransch där vi är verksamma.

För utbildning och event
När du anmäler dig till eller deltar i våra evenemang eller utbildningar samlar vi in och behandlar din identitet, kontakt- och anställningsinformation. Om du interagerar med oss under evenemanget eller utbildningen kan vi komma att behandla innehållsinformation.

Om ett sådant evenemang eller en sådan utbildning äger rum online kan vi ta foton och videor samt behandla teknisk information om dig.

Om evenemanget äger rum personligen kan vi ta foton och spela in videor. I sådana fall kommer vi i allmänhet att föreslå att du undertecknar ett separat samtyckesformulär. För detta behandlingsändamål baserar vi oss på det avtal vi ingår eller specifika evenemangsvillkor som du accepterat.

Efter evenemanget eller utbildningen kan vi skicka ett meddelande eller en enkät till dig för att be om feedback. För att skicka respons behandlar vi dina identitets- och kontaktuppgifter.

För detta behandlingsändamål förlitar vi oss på vårt berättigade intresse av att kunna organisera evenemang som leder till högt intresse och höga deltagarsiffror eller för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

För jobbansökan
När du söker jobb hos oss behandlar dina personuppgifter i syfte att utvärdera din ansökan och din kompetens i vår rekryteringsprocess.

För mer information om våra behandlingar i samband med rekrytering och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på se: Integritetspolicy för rekrytering.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser
För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla en rimlig begäran från behöriga polismyndigheter, rättsliga myndigheter, statliga institutioner eller organ, inklusive behöriga dataskyddsmyndigheter, kan vi behandla alla de personuppgifter som avses ovan.

För detta behandlingsändamål kommer vi alltid att förlita oss på en rättslig skyldighet som kräver att vi behandlar personuppgifterna.

För att upptäcka och bekämpa bedrägerier och olaglig verksamhet
För att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter kan vi komma att behandla någon av de personuppgifter som avses ovan.

För att behandla dessa uppgifter förlitar vi oss på vårt legitima intresse av att hålla vår webbplats, våra tjänster och vår verksamhet säkra och trygga.

För rättsliga förfaranden
För att försvara oss i rättsliga förfaranden kan vi behandla alla personuppgifter som nämns ovan.

För att behandla dessa uppgifter förlitar vi oss på vårt berättigade intresse av att använda dina personuppgifter i dessa förfaranden.

För fusioner, delningar och förvärv
För att informera en tredje part i samband med en eventuell fusion med, förvärv av, eller delning av den tredje parten, även om den tredje parten är belägen utanför EU, kan vi komma att behandla några av personuppgifterna som avses ovan.

För att behandla dessa uppgifter förlitar vi oss på vårt legitima intresse av att ingå affärstransaktioner.

Delning med andra parter

Vi delar i allmänhet inte dina personuppgifter på ett identifierbart sätt med någon tredje part som inte arbetar hos eller anlitas av oss utan att först informera dig. I varje fall kommer alla som får tillgång till dina personuppgifter att vara bundna av strikta juridiska eller avtalsenliga skyldigheter att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

Med tanke på ovanstående behandlingsändamål kan dina personuppgifter delas med följande kategorier av mottagare:
• Dig
• Din arbetsgivare eller dina affärspartners
• Våra medarbetare och leverantörer
• Våra officiella återförsäljare
• Statliga och rättsliga myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga att dela dina personuppgifter med dem
• Tjänsteleverantörer i samband med reklam
• Tjänsteleverantörer i samband med sociala medier
• Tjänsteleverantörer i samband med vår webbplats och/eller webbutiker
• Tjänsteleverantörer i samband med vår kommunikation
• Våra professionella rådgivare

Tänk på att vi, utöver de tidigare, även kan komma att dela dina personuppgifter med andra enheter inom Komatsu-koncernen. I detta sammanhang kommer vi att se till att alla koncernföretag tar vederbörlig hänsyn till att all behandling är i linje med vad som anges i denna integritetspolicy.

I samband med ovanstående kan dina personuppgifter delas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europeiska unionen, Norge, Island och Liechtenstein). Sådan delning betraktas som överföring av personuppgifter till ett tredjeland. När vi överför dina personuppgifter till ett tredjeland kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats. Dessa skyddsåtgärder kan ha formen av ett beslut om adekvat skyddsnivå som fattas av Europeiska kommissionen eller Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, vid behov kompletterade med ytterligare åtgärder.

Lagring av personuppgifter

Allmänt
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs ovan eller, när vi har bett dig om ditt samtycke, tills du återkallar ditt samtycke (vilket vi regelbundet kommer att påminna dig om). Som en allmän regel kommer vi att ta bort eller avidentifiera dina personuppgifter när de inte längre behövs för de ändamål som beskrivs ovan eller när lagringsperioden, som förklaras här, har löpt ut. Observera att vi inte kan radera dina personuppgifter om det finns en rättslig eller lagstadgad skyldighet eller ett domstols- eller administrativt beslut som hindrar oss från att göra det.

Kommunication
Alla personuppgifter som vi samlar in genom vår interaktion med dig via sociala medier, telefon, e-post eller andra digitala kommunikationskanaler kommer att behållas så länge som det är nödvändigt för att kommunicera med dig, men också för att upprätthålla en historisk dokumentation över vår kommunikation. Detta gör det möjligt för oss att återgå till tidigare kommunikation när du kommer tillbaka till oss med nya frågor, önskemål, kommentarer eller annan input.

Sociala medier
Alla personuppgifter som vi samlar in via våra konton på sociala medier sparas så länge som det är nödvändigt för att skydda våra legitima intressen. Meddelanden som du skickar till oss via sociala medier, din identitet, kontaktuppgifter och tekniska detaljer relaterade till detta, kommer att behållas så länge som det är nödvändigt för att hantera och följa upp din fråga, begäran, kommentar eller annan input. Vi kommer inte att behålla dessa uppgifter längre än fem (5) år efter ditt meddelande, varefter de kommer att raderas eller avidentifieras.

Om information om våra produkter eller tjänster, vårt företag eller vår bransch baserat på offentligt tillgängliga interaktioner på sociala medier innehåller personuppgifter, kommer vi att behålla dem så länge som det är nödvändigt för att skydda vårt legitima intresse. Vi kommer inte att behålla dessa uppgifter längre än fem (5) år efter insamlingen av denna information. .

Inköp och beställningar
Information relaterad till avtal som vi ingår och verkställer förblir lagrad åtminstone för att fullgöra det avtal vi ingått. Vi kommer därefter att behålla en kopia av relevant information för att kunna tillhandahålla garanti- och supporttjänster, samt för att uppfylla våra lagstadgade lagringsskyldigheter enligt tillämpliga skattelagar och förordningar.

Utbildningar och event
Vi kommer att behålla alla personuppgifter som samlas in i samband med våra utbildningar och evenemang så länge som det är nödvändigt för att skydda våra legitima intressen. Identitets- och kontaktuppgifter i samband med din anmälan till eller deltagande i ett evenemang kommer att behållas tills dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i detta sammanhang.

All feedback som du lämnar om ett visst evenemang, tillsammans med din identitet och kontaktuppgifter om sådana har lämnats, kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att behandla din feedback för framtida evenemang. Vi kommer inte att behålla dessa uppgifter längre än två (2) år efter det aktuella evenemanget.

Jobbansökningar
Vi kommer att behandla personuppgifter om dig i samband med att du ingår i en rekryteringsprocess hos oss. För mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål se: Integritetspolicy för rekrytering.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller stöld samt oavsiktlig förlust, manipulering eller förstörelse. Åtkomst av vår personal eller våra personuppgiftsbiträden från tredje part kommer endast att ske på behovsbasis och med förbehåll för strikta sekretessförpliktelser. Vi har även vidtagit andra åtgärder, såsom att vidta interna policyåtgärder, begränsa behandlingen av de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen, minimera behandlingen av personuppgifter, ta säkerhetskopior av personuppgifter och regelbundet utvärdera våra säkerhetsåtgärder.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till alla personuppgifter som behandlas av oss i den mån de rör dig. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss enligt nedan. Vi förbehåller oss rätten att neka flera förfrågningar om åtkomst som lämnas in för att orsaka olägenhet eller skada för oss eller andra.

Du har rätt att begära att alla personuppgifter om dig som är felaktiga korrigeras utan kostnad. Om en begäran om rättelse lämnas in, ska en sådan begäran åtföljas av bevis på att de uppgifter för vilka rättelse begärs är felaktiga.

Du har rätt att begära att personuppgifter om dig raderas om de inte längre behövs mot bakgrund av de ändamål som beskrivs ovan. Du måste dock komma ihåg att en begäran om radering kommer att utvärderas av oss mot:

• Våra egna eller en tredje parts överordnade intressen; eller
• juridiska eller lagstadgade skyldigheter eller administrativa eller rättsliga beslut som kan strida mot sådan radering.

Istället för radering kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om och när (a) du bestrider riktigheten av dessa uppgifter, (b) behandlingen är olaglig eller (c) uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som beskrivs ovan, men du behöver dem för att försvara dig i rättsliga förfaranden.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt tidigare samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om de ändamål som anges ovan är beroende av ditt samtycke eller en avtalsenlig förpliktelse har du rätt att få en kopia från oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, med alla personuppgifter som du har lämnat till oss.

Varje begäran som riktas till oss ska skickas via e-post till gdpr@komatsuforest.com.

Ett e-postmeddelande med begäran om att utöva en rättighet kommer inte att tolkas som ett samtycke till behandling av dina personuppgifter utöver vad som krävs för att hantera din begäran. En sådan begäran ska tydligt ange och specificera vilken rättighet du vill utöva och skälen till det om det krävs. Det bör också vara daterat och undertecknat, och – i allmänhet – åtföljas av en digitalt skannad kopia av ditt giltiga identitetskort som styrker din identitet.

Vi kommer omedelbart att informera dig om att vi har mottagit denna begäran. Om begäran visar sig vara giltig kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och senast trettio (30) dagar efter att vi har mottagit begäran.

Om du har något klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på gdpr@komatsuforest.com. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du klaga till den behöriga dataskyddsmyndigheten, som är dataskyddsmyndigheten i det land där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller platsen för en påstådd överträdelse. I Sverige är det Integritetsmyndigheten.

Länkade webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser samt inramat innehåll från tredje part. Tänk på att dessa webbplatser eller webbplatsägare har sina egna sekretessmeddelanden som gäller. Läs deras integritetspolicy för att lära dig mer om hur dessa webbplatser eller webbplatsägare behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.