En hållbar framtid

Creating value together

Ansvaret för en hållbar framtid är gemensamt och delas av oss alla. För oss som maskintillverkare ser vi på hållbarhet ur flera perspektiv. Dels hur vi arbetar inom vår verksamhet, dels hur våra maskiner på ett hållbart sätt kan vara skonsamma mot sin omgivning. Men även hur vi som en del av en helhet kan bidra till att göra världen till en bättre plats att leva på.

Vårt ansvar

En av våra grundprinciper är att ge tillbaka och återinvestera, inte bara i de samhällen där vi bor och arbetar, utan i hela samhället. Vi gör det genom att:

Förbättra livskvaliteten – bidra till hållbarheten och säkerheten i våra kunders verksamheter genom innovativa produkter, tjänster och lösningar som möjliggör hög produktivitet och med lägsta möjliga miljöbelastning.

Utveckla människor – våra initiativ för att utveckla våra medarbetare, våra distributörer och leverantörer, och även utnyttja vårt kunnande för att odla talanger i lokalsamhället (partnerskap med skolor, sponsring av STEM-utbildningar etc.)

Växa med samhället – aktiviteter som stödjer samhället. Förutom ansvar som vi naturligtvis måste uppfylla, såsom styrning och efterlevnad, omfattar dessa aktiviteter samhälleligt volontärarbete, hälso- och humanitära insatser och miljöskydd.

One world One Komatsu: Under firandet av vårt 100-årsjubileum 2021 har vi ett särskilt fokus på hållbarhet och alla medarbetare bjuds in att delta i hållbara aktiviteter.

 

Vårt miljöarbete

I vårt åtagande att minimera miljöpåverkan genom vår verksamhet fokuserar vi på:

  • Minskning av CO2-utsläpp från vår produktion och våra produkter
  • Ökad användning av förnybar energi
  • Ansvarsfull vattenförbrukning
  • Minskning av avfall

Några hållbara exempel 

  • Vi köper endast ”grön el” och återför lika mycket energi till systemet i form av material som har återvunnits från produktionen. Vi återvinner så mycket som det går
  • Vi minimerar energiförbrukningen i produktionen genom att använda oss av rörelsestyrd belysning, värmeväxlare m.m.
  • 93% av vår fraktvolym sker med miljöcertifierade transportörer
  • Vi är certifierade enligt ISO 14001 av certifieringsorganet DNV GL
  • Alla kemikalier kontrolleras enligt lagstiftningen
  • Vi genomför riskanalyser för alla tänkbara användningar av ett ämne, inte enbart för hur vi själva använder det

Läs vår miljöpolicy här

Vår produktionI vår strävan efter att bli koldioxidneutrala har vi med vår nya produktionsanläggning skapat framtidens arbetsplats som tar hänsyn till både människan och miljön. Hela byggnaden har byggts efter normen Miljöbyggnad Guld när det gäller energi, där kravet är att ligga under 60 kWh/kvm. Vi räknar med att vår energikonsumtion är ca 40 kWh/kvm.

Med en av norra Europas största solcellsanläggningar på anläggningens tak kan vi producera 2,62 GWh egen el från solceller. Överskottet som produceras säljs och den el vi har behov av att köpa in kommer att vara koldioxidneutral. Egen värme och kyla produceras från vår geovärmeanläggning.

Att minska CO2 uppnås inte enbart genom byggnaden, utan även i våra arbetsprocesser. Exempelvis minskar antalet hjullastare i drift på området, jämfört med tidigare produktionsanläggning.

För att reducera vattenförbrukningen bidrar återigen förändrade arbetsprocesser till en förbättring, i det här fallet när det gäller tvätt av maskiner. Snålspolande duschar och närvarostyrda kranar bidrar även de till en reducerad vattenförbrukning.

Vi kommer att återplantera ca 60-80 träd som tagits bort för byggnationen av fabriken. För att öka den biologiska mångfalden på området planerar vi i samarbete med Umeå Kommun att göra ett parkliknande område nära fabriken med olika blommande träd och buskar.

Framtidens arbetsplats innehåller inte bara miljöaspekter utan även fokus på god arbetsmiljö. Därför har stort fokus lagts på hälsosamma materialval och vi har prioriterat lågemitterande material, exempelvis har kontoret en stomme helt i trä. För att rena luften och förbruka CO2 finns det gott om gröna växter och vi har noggrant byggt och inrett för en god ljudmiljö och hälsosam inomhusluft, tex finns en ljusgård med en oas mitt i kontorsbyggnaden. För hälsofrämjande aktiviteter finns ett stort gym tillgängligt och för ökad trygghet är parkeringsområdet väl upplyst.

Hållbar infrastruktur både för gods och människor tillgodoses och uppmuntras genom att det näraliggande stickspåret till järnvägen nyttjas för gods samtidigt som cykelparkering med tak, elbilsplatser och bilpolsplatser får gynnsamma platser nära entrén.

Utvecklingen och användningen av våra produkter

Det finns flera sätt att bidra till ett mer hållbart skogsbruk under tiden som maskinerna brukas i skogen. Vi arbetar med flera åtgärder parallellt.

Komatsu 825TX

Utsläpp
Med emissionslagstiftningen har utsläppen av NOx och partiklar minskat radikalt.

Bilden visar hur dagens steg 5 motorer presterar när det kommer till utsläpp av NOx och partiklar jämfört med tidigare nivåer. För oss har det varit en självklarhet att sträva efter de renaste utsläppen på marknaden och att vara tidigt ute med att implementera den nya tekniken.

Planera hållbart
Vårt fleet managementsystem MaxiFleet hjälper förare att planera sitt arbetsområde, sin körning och samarbete med andra för att därigenom kunna göra hållbara val. Ett konkret exempel är funktionen ’Skotarinstruktioner’ där skotaren ser var skördaren har lämnat de fällda träden så att skotaren kan välja den bästa vägen för att minska både körsträcka och markskador. En annan funktion är ’share working area’ som underlättar samarbetet med externa aktörer, så att olika entreprenörer som arbetar på samma område kan dela information som hjälper till att optimera körningen utifrån körsträcka och markförhållanden eller att timmerbilen som ska hämta upp virket får exakt position på avläggen och därigenom kan planera sin körning. Optimerad körning hjälper till att minska utsläppen.Andra viktiga funktioner är kartlagren som hjälper föraren att planera sin körning utifrån mark och väderförhållanden. Brandriskkartor hjälper föraren att planera sin körning under varma och torra perioder, kartlager med markförhållanden så som blöta marker hjälper föraren att minska körskador.

Hållbarhet i service
Remote support gör det möjligt att minska utsläpp genom färre resor ut i fält och under Covid-19 säkerställer det också att vi kan hjälpa våra kunder även under restriktioner och social distansering. I maskinens styrsystem MaxiXT kan loggfiler med olika händelser i maskinen spelas in och sparas. Dessa loggfiler överförs via MaxiFleet till våra tekniker som kan analysera och lösa problemet utan att besöka maskinen. Över 1000 remote-uppkopplingar per månad är starkt bidragande till minskade resor inom vår serviceorganisation.

Komatsu Forest

Vår proaktiva servicerelation ProAct är ett tätt samarbete mellan oss och maskinägaren där man tar fram den bästa underhållsplanen för maskinen. Maskinen inspekteras regelbundet och analyseras utifrån drift- och maskindata från MaxiFleet samt oljeprovsanalyser, allt för att planerat kunna göra den service och byta de komponenter som behövs i rätt tid. Eventuella läckage åtgärdas och det avfall som uppstår tas omhand och destrueras på ett säkert sätt. ProAct syftar till att alltid ha maskinen i god kondition vilket även ger fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att kontrollera komponenter, trycknivåer o.d. regelbundet säkerställs att maskinen inte förbrukar mer diesel än nödvändigt.

MaxiFleet ger också föraren möjlighet att följa upp sin förbrukning och jämföra sin förbrukning mot snittvärden. Vi hjälper även våra kunder med utbildning, injusteringar, service och reparationer för att säkerställa en hög effektivitet i arbetet och minimera miljöpåverkan.

Ekosortiment
Bland vårt förbrukningssortiment, dvs filterkit, vätskor, oljor etc har vi ett Ekosortiment som vi benämner Natura. Där finns bl.a. hydraulolja, glykol och kedjeolja som är biologiskt nedbrytbara. Nedan ser vi två exempel:

Hyrauloljan, HE GEN II Natura Prestanda, är biologiskt nedbrytbar och certifierad som en miljöanpassad produkt och är biologiskt nedbrytbar till minst 60% inom 28 dagar. Oljan ackumuleras inte i växter och djur och sprids inte i ekosystemet. Oljan har en syntetisk bas och har till stor del biobaserat och förnybart innehåll och överträffar certifieringskraven. Oljan har minimal giftighet och är inte giftig för vattenlevande djur och växter samt kontrollerad för allergena och miljöfarliga substanser. HE GEN II Natura är speciellt anpassad för användning i känsliga naturområden då den är baserad på syntetiska estrar och certifierad enligt kraven för miljöanpassad hydraulvätska. I jämförelse med mineralbaserade hydrauloljor har HE GEN II Natura en lägre påverkan på miljön vid oavsiktligt läckage eller spill.

Miljövänlig sågkedjeolja, Komatsu SCO Natura, har ett vegetabiliskt och förnybart innehåll. Oljan är biologiskt nedbrytbar, icke-bioackumulerande och sprids inte genom ekosystemet. Produkten är också icke-skadlig för människor, djur eller växter. Sågkedjeoljan ger överlägsen smörjning för utrustningen och fästs på sågsvärdet och sågkedjan på ett mycket bra sätt, vilket minskar slitaget och förlänger utrustningens livslängd. Dessutom kan oljeförbrukningen minskas med upp till 50%. Komatsu sågkedjeolja passar bra för användning i känsliga naturområden som kunnat ta skada från konventionella mineralbaserade oljor.

Några av våra hållbara optioner till maskinerna
Speedshift, vår automatiska växellåda för skotare, gör det möjligt för föraren att använda maskinens hela hastighetsregister utan att stanna för att byta växel, vilket resulterar i både lägre bränsleförbrukning och lägre CO2-utsläpp.

3PS utrustar våra skördare med bättre hydraulisk effektkoordinering mellan kran, aggregat och transmission vilket leder till minskad bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp.  

Tillvalet Eco-GLS är ett miljövänligt, adaptivt smörjsystem för skördaraggregat. Kedjan och sågsvärdet smörjs med miljövänligt fett istället för olja. Fettet har bättre vidhäftning, vilket minimerar både konsumtion och avfall, vilket leder till såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. Det har också fördelar som mindre oljedimma, vilket minimerar problem som smutsiga fönster och igensatta kylenheter.

Tillvalet Find End är användbart vid bearbetning av förfälld skog. När funktionen är aktiverad, går aggregatet tillbaka till rotändan och återställer längdmätningen utan att kapa stammen. Genom att minska behovet av att kapa stammen bidrar funktionen både till minskad energiförlust/bränsleförbrukning och minskad träförbrukning, då skogsresterna minskar.

Kontakt

Annelie Persson

Annelie Persson

Presskontakt

090-70 97 32