Uppföljning av kontrollmätningar och kalibreringar

Att maskinen mäter rätt diameter och längd är avgörande för att beräknade produktionsvolymer ska bli rätt. Genom att regelbundet göra kontrollmätningar med klave och kalibrera vid behov så försäkrar du dig om att maskinen mäter rätt. Ett mätfel kan också indikera att maskinens inställningar behöver ses över av en tekniker eller att någon komponent behöver bytas ut.

Alla kontrollmätningar skickas från maskinen till MaxiFleet tillsammans med kalibreringshistorik. Inga inställningar behöver göras i maskinen och föraren behöver inte göra något utöver de kontrollmätningar med klave som redan görs idag. Maskinen skickar automatiskt alla genomförda kontrollmätningar och kalibreringar till MaxiFleet.

Funktionen kräver MaxiFleet Advanced Plus samt MaxiXplorer 3.12 eller senare i maskinen.

Maskinanalys

MaxiFleet analyserar genomförda kontrollmätningar och varnar i de fall där maskinen har ett stort mätfel. Mätfelet är skillnaden mellan det som maskinen har mätt och det som kontrollmätts av föraren med klaven. Varningsgränserna går att ställa in per maskin.

I maskinanalysen kan du tydligt se nyckeltal för diameter respektive längdmätning samt diagram för hur maskinen har mätt över tiden. Tillsammans med milstolpar och kalibreringstillfällen i diagrammet kan du se hur maskinhändelser och kalibreringar har påverkat mätfelet.

Rapporter

Det går även att ta med kontrollmätnings- och kalibreringsinformation i maskin- och objektsrapporter. Till exempel om du vill följa upp hur maskinen har mätt på ett avverkningsobjekt eller att påvisa att ett visst antal kontrollmätningar eller kalibreringar är genomförda på ett avverkningsobjekt.

Visa och redigera skiftinformation

För att få en tydlig bild av hur en maskin har använts under ett arbetsskift så finns det en ny funktion för att visa skiftinformation. Viss information om ett skift går att ändra, till exempel tiden för när skiftet började eller slutade. Eller ändra orsakskoden för ett redan registrerat avbrott, tex från Rast till Reparation. Det går även att lägga in längre avbrott när till exempel maskinen har varit inne på service/reparation på verkstad och inga avbrott finns registrerade i maskinen.
De nya skiftfunktionerna når du genom att klicka på Nyttjandegrad i översikten.

Funktionen kräver MaxiFleet Advanced.

En lista med alla arbetsskift för den valda tidsperioden visas. Du kan även ställa in filter för förare och objekt. För varje skift visas klockslag, förare, objekt och nyttjandegrad av maskinen. Genom att klicka på ett skift så visas detaljerad information för skiftet.

En tidslinje över skiftet visas där grönt motsvarar tid då maskinen arbetat, gult motsvarar rast och rött motsvarar ett avbrott. All information baseras på det som är registrerat i maskinens driftuppföljning och med de inställningar för till exempel minsta avbrottstid som används där.

Du kan ändra förare, objekt och starttid/sluttid för skiftet om det till exempel är registrerat fel i maskinen.
Du kan även ändra orsakskod genom att klicka på ett avbrott och ange en ny kod. Det går också att redigera fritext fältet för ett avbrott, för att till exempel ange information om förbrukningsmaterial.   

Observera att det inte går att ändra längden på avbrott registrerade i maskinen. Det går inte heller att lägga till avbrott för till exempel Reparation som överlappar redan registrerad maskintid.

Vill du veta mer? Kontakta din närmste verkstad.