Maskinförare kan genom handkontrollerna flagga i produktionsfilen och registrera att ett miljöobjekt (t.ex. en högstubbe eller en sparad trädgrupp) lämnas intill det träd som avverkas. Nyheten gör att uppdragsgivaren lättare kan läsa av antalet träd som har flaggor och även dess koordinater. Med hjälp av denna funktion kan uppdragsgivare och markägare på ett smidigt sätt planera sitt miljöarbete och använda informationen vid miljörevision. Via datorns planeringssystem på kontoret kan man sedan visa utfallet på den miljöhänsyn man tagit vid en avverkning.

Funktionen i MaxiXplorer finns i alla skördare men förutsätter att koderna finns registrerade i apteringsinstruktionen som maskinen får av sin uppdragsgivare. Denna funktion säkerställer att rätt information når uppdragsgivaren. Utvecklingsarbetet har skett i samarbete mellan Skogforsk, skogsbruksföretag i Sverige och Komatsu Forest AB.

Visualisering av stamkoder

Bilden visar en visualisering som är ett exempel från Skogforsk baserat på ett objekt från Stora Enso i Sverige.  Här har man gjort ett test med registrering av stubbar och nyupptäckta kulturobjekt med stamkoder i skördaren i samband med slutavverkning i norra Uppland. I exemplet visas 26 högstubbar (4,7 st/ha). Dessutom har ett narturvärdesträd (evighetsträd) och två trädgrupper registrerats.